Meer geld voor maatregelen

Nederland moet versneld aan de slag met klimaatadaptatie. Er moet extra geld worden geïnvesteerd in maatregelen om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Er gebeurt nu te weinig. Tot 2020 moeten de lokale overheden gaan samenwerken en meer geld investeren in het klimaatbestendig maken van de regio. Dat is nodig om in de pas te blijven om Nederland in 2050 zo goed mogelijk waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Daarnaast is een extra bijdrage van de rijksoverheid nodig vanuit het Deltafonds. Dit pleidooi hield de Brabantse gedeputeerde Van den Hout bij het overhandigen van het Zuid-Nederlandse aanbod op 20 april in Den Haag aan Deltacommissaris Wim Kuijken, aan de directeur generaal Water en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Peter Heij en aan directeur generaal Rijkswaterstaat, Jan Hendrik Dronkers. De aanpak sluit aan bij de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De twee provincies, de waterschappen en de gemeenten ervaren klimaatverandering in ZuidNederland als urgent én acuut. Droogte, hitte, hagel en wateroverlast komen steeds vaker voor en veroorzaken veel schade en overlast. Ook nemen de risico’s voor gezondheid en veiligheid toe. Van den Hout: “Maar ook in andere regio’s in Nederland speelt dit probleem. We zullen landelijk meer moeten inzetten op het vergroten van de capaciteit van watersystemen, het 'verkoelen' van hitteplekken in de stad en het vergroenen van de openbare ruimte. Hier is al aandacht voor, maar we zullen meer moeten doen.” Daarnaast pleit Van den Hout voor het vergroten van de mogelijkheden om regenwater in de bodem te laten infiltreren om verdroging tegen te gaan. Van den Hout: “Ik constateer, evenals mijn collega’s in de rest van Nederland, dat opvangen en infiltreren van regenwater op lokaal niveau nog niet of nauwelijks plaatsvindt. Op enkele initiatieven na zijn gemeenten en waterschappen hier nog onvoldoende mee bezig. Ze benutten de kansen niet die er zijn. Dit heeft te maken met te weinig geld, maar meer met het ontbreken aan daadkracht. Ze zullen prioriteiten moeten stellen.” Tot 2020 gaan de samenwerkende overheden in Zuid-Nederland minimaal 52 miljoen extra investeren. Vanaf 2020 komt daar naar verwachting 50 miljoen euro per jaar bij. bron: Provincie Brabant, 21/04/1705-11-18